Img is not found

शेतकऱ्याचे तपशील

शेतीविषयी माहिती

शेतीचे एकूण क्षेत्र

तेलबिया तपशील

इतर तपशील

आधार कार्ड

फॉर्म 7/12
    मी मान्य करतो की करडई / भुईमूग लागवडीबाबत करारपत्रामध्ये नमूद केलेल्या सूचनांचे मी पालन करीन तसेच आपण निर्धारित केलेल्या धोरणाशी मी सहमत आहे.

अर्जासोबत देणगी रू 50/- जमा करीत आहे.